DSP Teleorman: Recrutare experți

Direcția de Sănătate Publică Teleorman recrutează experți externi, pe posturi în afara organigramei, pentru echipa de implementare a proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” după cum urmează: 1. Responsabil local formare DSP Teleorman – pentru județul Vaslui; 2. Responsabil local formare DSP Teleorman – pentru județul Constanța; 3. Expert schimburi internaționale; 4. Expert supervizare științifică; 5. Asistent proiect DSP Teleorman.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”, proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Axa Prioriatară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Va fi selectat cate un expert pentru fiecare județ enumerat, cu respectarea următoarelor cerințe: educație solicitată- studii superioare – 4 ani; cunoștințe de operare pe calculator -1 an; experiență în planificarea și organizarea operațiilor și activităților de formare- 3 ani; experiență în pregătire de materiale și rapoarte- 3 ani; abilități de comunicare și relaționare; viziune clară asupra sarcinilor și activităților din proiect; abilități organizatorice și de încadrare în termene.

Experții selectați au responsabilitati în ceea ce privește organizarea cursurilor de formare, conform obligațiilor din contractul de finanțare: organizează, din punct de vedere logistic, cursurile, conferintele/workshopurile/ seminariile desfășurate în cadrul proiectului; oferă suport experților formatori prin distribuirea materialelor către cursanți, organizarea grupelor, dosarelor cursanților, colectarea documentelor necesare de la grupul țintă, administrarea certificatelor de formare; comunică cu castigătorul sau caștigătorii procedurii de achiziție pentru organizare cursuri; realizează la timp a rapoartelor periodice privind situația organizării cursurilor de formare; elaborarea la timp și conformă a raportărilor aferente proiectului; își însușeste și ține cont în activitatea sa, de toate actele normative și instrucțiunile emise pe toată durata proiectului; are obligația de a-și însusi și respecta Regulamentul de Ordine Interioară, precum și toate normele de protecția muncii aplicabile; participă la întâlnirile echipei de proiect destinate organizării cursurilor de formare ale partenerului, în diferite locatii sau via Skype; redactează documentele necesare întâlnirilor și după caz, realizează prezentări în powerpoint si/sau prezintă situația organizării cursurilor de formare; participă la toate întâlnirile de evaluare a performantelor profesionale cu supervizorul direct, dacă este cazul; dovedește flexibilitate în realizarea unor activitati neprevăzute, care implică resurse umane suplimentare, contribuind cu expertiza si abilitățile sale la efortul echipei; sprijină munca de organizare și îndosariere electronică și pe hârtie, a documentelor rezultate pe parcursul implementarii proiectului, in domeniul formării.

Persoana selectată va trebui să îndeplinească următoarele cerințe: studii superioare în domeniul medical- 5 ani; cunoștințe de operare pe calculator- 1 ani; cunoașterea a cel puțin o limbă străină- 2 ani; experiență în colaborări internaționale- 5 ani; abilități de comunicare și relaționare la nivel internațional; cunoașterea și înțelegerea foarte clară a obiectivelor specifice ale proiectului; abilități organizatorice.

Responsabilitățile expertului selectat: identificarea și comunicarea cu institutii medicale europene cu competențe în formare în domeniile de interes; selectarea împreună cu managerul de proiect și cu coordonatorii de formare a institutiilor europene adecvate îndeplinirii obiectivelor specifice ale proiectului; organizarea schimbului de experiență și comunicarea cu grupul țintă care va participa la schimburile de experienta; organizarea tuturor aspectelor logistice legate de participarea la schimburilor de experienta; elaborare raport, pe baza feed-back-ului primit din partea membrilor grupului țintă participanți la schimbul de experiență. La solicitarea Managerului de Proiect, are obligația de a participa la întâlnirile trimestriale de planificare și la alte activități care au ca scop buna implementare a activităților proiectului; are obligația de a-și însuși și respecta Regulamentul de Ordine Interioară, precum și toate normele de protecția muncii aplicabile; aplica procedurile și instructiunile de lucru existente, monitorizează și analizează procesele în care este implicat; participă la întâlnirile echipei de proiect și prezintă periodic sau la cerere statusul monitorizarii și evaluarii schimburilor de experiență; participă la toate întâlnirile de evaluare a performantelor profesionale cu supervizorul direct; dovedește flexibilitate în realizarea unor activitati neprevăzute, care implică resurse umane suplimentare, contribuind cu expertiza și abilitatile sale la efortul echipei.

Persoana selectată va trebui să îndeplinească următoarele cerințe: studii superioare în domeniul medical- 5 ani; cunoștințe de operare pe calculator- 1 an; cunoașterea a cel puțin o limbă străină- 2 ani; experiență relevantă în domeniul medical- 5 ani; abilități de comunicare și relaționare la nivel internațional; cunoașterea și înțelegerea foarte clară a obiectivelor specifice ale proiectului; abilități organizatorice.

Cornelia RĂDULESCU