Strategia de dezvoltare locală a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, are ca obiectiv principal dezvoltarea economică, socială şi de mediu a zonei pescăreşti din comunele Bujoru, Crângu, Dracea, Fântânele, Izvoarele, Lisa, Năsturelu, Pietroşani, Seaca, Traian, Viişoara şi oraşul Zimnicea, cu un accent special pe dezvoltarea sectorului pescăresc şi valorificarea producţiei de peşte pe piaţa locală. În anul 2017, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a primit finanţare pentru proiectul cu titlul “Strategia de dezvoltare locală a zonei pescăreşti FLAG Dunărea de Sud”, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 -2020, Prioritatea Uniunii 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, în cadrul măsurii III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Implementarea Strategiilor de dezvoltare Locală pentru Pescuit.

Contractul de finanţare nerambursabilă a fost încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală pentru Pescuit – Autoritatea de Management pentru programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime. Valoarea totală alocată implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este de 10.921.190,62 lei, din care: 8.638.438,61 lei, valoare alocată implementării proiectelor din POPAM, inclusiv costuri de funcţionare şi animare şi 2.282.752,00 lei cofinanţare beneficiari în cadrul măsurilor din strategie.

Durata de execuţie a proiectului este până la data de 31 decembrie 2023.

Pentru valorificarea tuturor punctelor specifice zonei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, au fost stabilite în vederea îndeplinirii următoarele obiective specifice:

OS1. Diversificarea activităţilor în scopul suplimentării veniturilor familiilor de pescari crearea de locuri de muncă prin stimularea investiţiilor în turismul cu specific pescăresc şi valorificarea produselor pescăreşti.

OS2. Încurajarea investiţiilor care vizează sporirea atuurilor de mediu şi promovarea patrimoniului natural, cultural şi istoric.

OS3. Funcţionarea şi implemenarea eficientă a strategiei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

Obiectivele SDL abordează toate cele 5 obiective strategice ale POPAM 2014-2020, fiind adaptate nevoilor şi priorităşilor teritoriului, demonstrându-se caracterul integrat al SDL.

Conform conducerii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud strategia de Dezvoltare Locală actuală a zonei pescăreşti Dunărea de Sud urmărește să meargă dincolo de simpla abordare a efectelor pe termen scurt ale consecinţelor economice, sociale şi de mediu asupra pescuitului şi economiilor conexe. Scopul ei este să ofere comunităţii locale posibilitatea de a-şi crea surse de venit durabile, alternative şi de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii.

George ZAVERA